กำลังโหลดข้อมูล....

รายงานประชากรสำรวจ ( คนไทย ) ทั้งจังหวัด แยกตามช่วงอายุตั้งแต่ 0 ถึง 150 แบ่งช่วงอายุละ 10 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558
ลำดับ อำเภอ ประชากรรวม
(ชาย)
ประชากรรวม
(หญิง)
ประชากรรวม
(ทั้งหมด)
ช่วงอายุ 0 - 9 ปี ช่วงอายุ 10 - 19 ปี ช่วงอายุ 20 - 29 ปี ช่วงอายุ 30 - 39 ปี ช่วงอายุ 40 - 49 ปี ช่วงอายุ 50 - 59 ปี ช่วงอายุ 60 - 69 ปี ช่วงอายุ 70 - 79 ปี ช่วงอายุ 80 - 89 ปี ช่วงอายุ 90 - 99 ปี ช่วงอายุ 100 - 109 ปี ช่วงอายุ 110 - 119 ปี ช่วงอายุ 120 - 129 ปี ช่วงอายุ 130 - 139 ปี ช่วงอายุ 140 - 149 ปี ช่วงอายุ 150 - 150 ปี
ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด
1 อำเภอภักดีชุมพล 6,676 6,789 13,465 1,464 1,433 2,897 886 836 1,722 545 504 1,049 752 783 1,535 1,007 1,116 2,123 987 963 1,950 609 668 1,277 316 333 649 102 134 236 8 18 26 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 6,676 6,789 13,465 1,464 1,433 2,897 886 836 1,722 545 504 1,049 752 783 1,535 1,007 1,116 2,123 987 963 1,950 609 668 1,277 316 333 649 102 134 236 8 18 26 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0