กำลังโหลดข้อมูล....

รายงานประชากรกลางปี ( คนไทย ) ทั้งจังหวัด แยกตามช่วงอายุตั้งแต่ 0 ถึง 150 แบ่งช่วงอายุละ 10 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558
ลำดับ อำเภอ ประชากรรวม
(ชาย)
ประชากรรวม
(หญิง)
ประชากรรวม
(ทั้งหมด)
ช่วงอายุ 0 - 9 ปี ช่วงอายุ 10 - 19 ปี ช่วงอายุ 20 - 29 ปี ช่วงอายุ 30 - 39 ปี ช่วงอายุ 40 - 49 ปี ช่วงอายุ 50 - 59 ปี ช่วงอายุ 60 - 69 ปี ช่วงอายุ 70 - 79 ปี ช่วงอายุ 80 - 89 ปี ช่วงอายุ 90 - 99 ปี ช่วงอายุ 100 - 109 ปี ช่วงอายุ 110 - 119 ปี ช่วงอายุ 120 - 129 ปี ช่วงอายุ 130 - 139 ปี ช่วงอายุ 140 - 149 ปี ช่วงอายุ 150 - 150 ปี
ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด
1 อำเภอภักดีชุมพล 11,448 10,997 22,445 1,893 1,830 3,723 1,570 1,395 2,965 1,638 1,575 3,213 1,783 1,711 3,494 1,753 1,715 3,468 1,312 1,255 2,567 808 797 1,605 448 436 884 201 224 425 39 47 86 3 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 11,448 10,997 22,445 1,893 1,830 3,723 1,570 1,395 2,965 1,638 1,575 3,213 1,783 1,711 3,494 1,753 1,715 3,468 1,312 1,255 2,567 808 797 1,605 448 436 884 201 224 425 39 47 86 3 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0