กำลังโหลดข้อมูล....

รายงานประชากรกลางปี ( คนไทย ) ทั้งจังหวัด แยกตามช่วงอายุตั้งแต่ 0 ถึง 150 แบ่งช่วงอายุละ 10 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558
ลำดับ อำเภอ ประชากรรวม
(ชาย)
ประชากรรวม
(หญิง)
ประชากรรวม
(ทั้งหมด)
ช่วงอายุ 0 - 9 ปี ช่วงอายุ 10 - 19 ปี ช่วงอายุ 20 - 29 ปี ช่วงอายุ 30 - 39 ปี ช่วงอายุ 40 - 49 ปี ช่วงอายุ 50 - 59 ปี ช่วงอายุ 60 - 69 ปี ช่วงอายุ 70 - 79 ปี ช่วงอายุ 80 - 89 ปี ช่วงอายุ 90 - 99 ปี ช่วงอายุ 100 - 109 ปี ช่วงอายุ 110 - 119 ปี ช่วงอายุ 120 - 129 ปี ช่วงอายุ 130 - 139 ปี ช่วงอายุ 140 - 149 ปี ช่วงอายุ 150 - 150 ปี
ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด ชาย หญิง ทั้งหมด
1 อำเภอภักดีชุมพล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 13,784 13,582 27,366 1,997 1,850 3,847 1,856 1,808 3,664 1,929 1,963 3,892 2,223 2,086 4,309 2,271 2,313 4,584 1,675 1,572 3,247 954 968 1,922 555 618 1,173 261 307 568 58 82 140 3 13 16 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0