PDC Province Datacenter

รายงานภาวะการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิด- 5 ปี ส่วนสูงเทียบกับอายุ
กำหนดอายุเริ่มต้น
กำหนดอายุสิ้นสุด
เลือกเพศที่ต้องการ
เลือกปีงบประมาณ
เลือกงวดเริ่มต้นที่ต้องการ
เลือกงวดสิ้นสุดที่ต้องการ